1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę działającą pod firmą WYDAWNICTWO EFIR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem Serwisu (sklepu internetowego), którego jest Administratorem, a także za pośrednictwem którego świadczy Usługi, w tym sprzedaje Towary w Sklepie Internetowym.

 2. Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego oraz wobec Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 3. Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 • Administrator – Spółka działająca pod firmą Wydawnictwo Efir Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898307, o numerze NIP 5223202016, o numerze REGON 388900125, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości,

 • Cennik – udostępniona w Serwisie informacja o opłatach należnych Administratorowi za Towary,

 • Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 • E – book – książka w postaci cyfrowej zapisana jako pliki w formatach dostępnych i oferowanych w Sklepie Internetowym,

 • Formularz Rejestracyjny – formularze dostępne na Stronie Internetowej Serwisu umożliwiający utworzenie Konta,

 • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – będąca Użytkownikiem lub Zarejestrowanym użytkownikiem,

 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23.04.1963 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.),

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Administratorem) czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego),

 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia takich jak m.in.: liczba zamówionych Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności oraz wpisanie ewentualnego kodu rabatowego przysługującego Klientowi,

 • Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Administratora w sposób cykliczny na rzecz Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Administratora informacji handlowych. Usługa Newsletter wymaga odrębnej zgody Klienta i jest realizowana w oparciu o odrębny regulamin.

 • Produkt cyfrowy – usługa świadczona w postaci cyfrowej, w szczególności w formie dostępu do portalu, e-booka, publikacji, filmów, narzędzi multimedialnych lub innych materiałów elektronicznych. Zasady świadczenia usług w postaci cyfrowej określają odrębne regulaminy lub udzielone licencje. Dla korzystania z Produktów cyfrowych wymagane jest posiadanie przez Klienta Konta.

 • Regulamin – niniejszy regulamin.

 • Rejestracja – czynność faktyczna wymagana dla uzyskania statusu Zarejestrowanego użytkownika w rozumieniu Regulaminu oraz nabycia usługi Konto.

 • Serwis – rozwiązanie teleinformatyczne w postaci platformy informatyczno-informacyjnej, funkcjonujące poprzez i przy użyciu sieci Internet, dostępne na Stronie Internetowej Serwisu, stworzone i utrzymywane przez Administratora, dla potrzeb prowadzenia Sklepu internetowego, jak również korzystania z pozostałych Usług.

 • Sklep Internetowy – sklep internetowy udostępniany Klientom za pośrednictwem Serwisu przez Administratora jako sprzedawcę Towarów,

 • Strona Internetowa Serwisu – strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis, dostępna pod adresem: sklep.wydawnictwoefir.pl – na Stronie głównej Serwisu oraz pod wszelkimi rozszerzeniami tego adresu, sklep.wydawnictwoefir.pl

 • Towar – produkty i usługi, w tym Produkty cyfrowe, które można zamówić i kupić za pośrednictwem Serwisu w Sklepie Internetowym, w szczególności, książki, czasopisma, dostępy do portali, płyty CD, płyty DVD, e-booki, prezentowane w ramach aktualnej oferty sprzedażowej przez Administratora.

 • Umowa – umowa której przedmiotem są Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Klientem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem,

 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Administratorem jako sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 • Usługi – informacje i funkcjonalności (świadczenia) udostępniane przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, takie jak Newsletter, Konto, Rejestracja, Sklep Internetowy,

 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 ze zm.),

 • Użytkownik – Klient, który nie dokonał Rejestracji.

 • Zablokowanie dostępu do Usług – stan, w którym Klient nie może, korzystać z Serwisu, z przyczyn określonych w Regulaminie,

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży,

 • Zarejestrowany użytkownik – Klient, który dokonał skutecznej Rejestracji i posiada Konto,

 • Zawartość – wszelkie informacje, dane, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu przez Administratora.
§ 1. Postanowienia ogólne


 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej, prawo do nazwy, domeny internetowej i Zawartości, przysługują wyłącznie Administratorowi, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Serwis jest udostępniany za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu. Serwis świadczy Usługi oraz prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 3. Żaden podmiot bez zgody Administratora nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Zawartości, ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).

 5. Zawartość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana w sposób prawnie wiążący pomiędzy Klientem a Administratorem.

 6. Administrator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu w tym Sklepu Internetowego innym podmiotom.

 7. Wszystkie informacje zawarte na Stronie internetowej Serwisu w ramach Sklepu Internetowego, odnoszące się do Towarów (łącznie z Cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 8. Klienci mogą kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

 • e-mail: [email protected],

 • listownie: Wydawnictwo Efir Sp. z o.o. 1 Sierpnia 6D 02-134 Warszawa


§ 2. Korzystanie z Serwisu


 1. Niezależnie od korzystania ze Sklepu Internetowego, korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Klienta z Zawartością. Takie korzystanie jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Klienta poczynienia żadnych formalności, w tym Rejestracji.

 2. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze Strony Internetowej Serwisu.

 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze, Chrome wszystkie wersje) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 i nowszą, bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail

 4. Dla części Usług wymagane jest posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 5. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami.

 6. Klientowi nie przysługują żadne prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania z niej w sposób określony w Regulaminie.

 7. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.

 8. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji.

 9. W ramach Serwisu Administrator może umieszczać reklamy lub inne treści komercyjne, w tym marketingowe, handlowe, promocyjne, w różnych formach.

 10. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Zawartości informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator dokłada staranności w celu zamieszczania w Serwisie informacji najbardziej aktualnych i pełnych, tym niemniej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutki ich zastosowania. Użytkownik korzysta z Zawartości na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 11. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.

 12. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

 13. Zabronione jest Klientom uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu.

 14. Administrator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług, Klienci powinni liczyć się z zagrożeniem nieuprawnionego pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieupoważnione. Dlatego Klienci powinni w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz dotyczących ich danych stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, które zminimalizują tego rodzaju zagrożenia np. stosując programy antywirusowe. Administrator zaleca unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu nieznanych urządzeń, częste zmiany haseł, nieudostępnianie haseł i danych osobom trzecim oraz zaleca unikanie zapisywania hasła w przeglądarce internetowej.

 15. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc., bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Klientów dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia loginu, hasła, kradzieży tożsamości lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.


§ 3. Zawarcie Umowy


 1. Umowa o korzystanie z Usług zostaje zwarta każdorazowo z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu odpowiednio przez Użytkownika lub Zarejestrowanego użytkownika.

 2. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z Klientem w momencie złożenia przez niego Zamówienia (kliknięcie przycisku „Zamów i zapłać”).

 3. W przypadku Umów Sprzedaży, których przedmiotem są Produkty cyfrowe Klient informowany jest o ich odpłatności na Stronie Internetowej Serwisu oznaczeniem na przycisku służącym do złożenia zamówienia o treści: „z obowiązkiem zapłaty”.


§ 4. Usługi


 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.

 2. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom Zawartości drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, a także na możliwości dokonania zakupu Towarów przez Klientów w ramach Sklepu Internetowego, zapisania się na usługę Newsletter, dokonania Rejestracji, dostępu do Konta.

 3. Usługi świadczone są nieodpłatnie.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Klientom dostępu do wybranych Usług.

 5. Newsletter jest usługą dostępną dla wszystkich Klientów, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego Formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu i wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Usługa Newslettera realizowana jest na podstawie odrębnego regulaminu.

 6. Newsletter jest przesyłany do Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji.

 7. Możliwość korzystania przez Klientów z Newslettera jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 8. Dla skutecznej subskrypcji usługi Newslettera niezbędna jest następnie aktywacja przez Klienta. W tym celu konieczne jest kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez Administratora na podany przez Klienta adres e-mail, w celu weryfikacji tego adresu.

 9. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera w sposób określony w jego treści.

 10. Każdy Newsletter zawiera:

 • informację o nadawcy,

 • wypełnione pole temat, określające jego treść,

 • informację o sposobie rezygnacji z subskrypcji Newlettera lub zmianie parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Klienta).


§ 5. Rejestracja


 1. Rejestracji można dokonać bezpośrednio ze Strony Internetowej Serwisu klikając przycisk „Zakładanie konta” lub podczas procesu zakupu Towaru. Rejestracja polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, w którym Klient podaje obowiązkowo w odpowiednich polach oznaczonych gwiazdką następujące dane:

  1. imię,

  2. nazwisko;

  3. adres e-mail;

  4. hasło.

 2. W ramach Formularza Rejestracyjnego Klient wybiera również hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Konta.

 3. Rejestracja wymaga zapoznania się z regulaminem Konta Wydawnictwa EFIR i zaakceptowania wszystkich jego postanowień.

 4. Klient zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów.

 5. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość e-mail od Administratora potwierdzająca zgłoszenie Rejestracji oraz zawierająca link aktywacyjny. W momencie kliknięcia przez Klienta linku aktywacyjnego następuje potwierdzenie dokonania Rejestracji przez Klienta, a pomiędzy Administratorem i Klientem zawarta zostaje umowa na usługę Konta. Klient otrzymuje status Zarejestrowanego użytkownika w Serwisie. Usługa jest realizowana zgodnie z regulaminem konta Moja Nowa Era dostępnego w ramach Rejestracji. Za termin rozpoczęcia świadczenia usługi Konta przez Administratora na rzecz Klienta uznaje się akceptację linku aktywacyjnego.

 6. Zarejestrowany może w dowolnym momencie zrezygnować z posiadania Konta, zgłaszając Administratorowi odpowiedni wniosek w tym zakresie na adres e-mail: [email protected] 


§ 6. Sklep Internetowy


 1. Sklep Internetowy jest usługą dostępną na Stronie Internetowej Serwisu.

 2. Warunkiem nabycia Towaru za pośrednictwem Serwisu jest: posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz prawidłowe złożenie zamówienia (dalej „Zamówienie”). Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na Stronie internetowej Serwisu.

 3. Zamówienia mogą być składane przez wszystkich Klientów, z wykorzystaniem Koszyka. Klient podaje dane wymagane Formularzem Zamówienia, w szczególności niezbędne do dostarczenia Towaru. Ponadto w ramach Formularza Zamówienia Klient może podać dane niezbędne do wystawienia faktury obejmującej Zamówienie, z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie może uniemożliwić wystawienie faktury. W przypadku Zarejestrowanego użytkownika po zalogowaniu dane do dostawy Towaru pojawiają się automatycznie, w takim przypadku jeżeli adres dostawy Towaru jest inny Zarejestrowany użytkownik powinien dokonać zmiany danych w tym zakresie. Użytkownicy przy składaniu Zamówienia, w ramach Formularza Zamówienia, muszą każdorazowo podać dane, o których mowa w ust. 4 lit. c).

 4. Zamówienie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. W Zamówieniu Klient wskazuje:


 1. zamawiane Towary,

 2. sposób płatności,

 3. dane niezbędne do dostarczenia Towaru:

 • imię i nazwisko,

 • adres e-mail,

 • adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy),

 • nazwę/ firmę (w przypadku Zamówień składanych przez Przedsiębiorcę),

 • numer NIP (w przypadku Zamówień składanych przez Przedsiębiorcę),

 • nr telefonu,

 1. W przypadku Produktu cyfrowego potwierdzenie zapoznania się z informacją o nabyciu towaru bez możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 1. Po złożeniu Zamówienia (wciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient otrzymuje od Administratora, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem, a Administratorem Umowy Sprzedaży danego Towaru.

 2. Prezentacja Towarów w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży złożoną przez Klienta. Wysłane przez Administratora potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej, akceptującej czas realizacji Zamówienia, warunki dostarczenia i cenę Towaru.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie w przypadku, gdy zamówiony Towar jest dostępny u Administratora. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient otrzymuje stosowną informację o anulowaniu Zamówienia w zakresie w jakim z powyższego względu nie może ono być zrealizowane. W przypadku zapowiedzi sprzedaży Towaru w Sklepie Internetowym, obok informacji o Towarze uwidoczniona jest data jego dostępności w sprzedaży.

 4. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Administrator skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania, wynosi do 14 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Produkty cyfrowe dostarczane są niezwłocznie po dokonaniu płatności.

 5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożono Zamówienie. W przypadku złożenia Zamówienia którego przedmiotem są Produkty cyfrowe ich rozpatrywanie następuje automatycznie.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne, w tym za działania i zaniechania podmiotów świadczących usługi pocztowe, rozliczeniowe, przewozowe, kurierskie czy internetowe.

 7. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronach internetowych Serwisu podawane są w złotych, jako ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym Towarze jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 7. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury podane są również ceny netto Towarów (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w cenie brutto. Cena podana przy Towarze nie zawiera kosztu przesyłki. Informację o kosztach przesyłki Klient otrzymuje przed złożeniem Zamówienia.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących na Stronie Internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

 9. Zamówienie może być dostarczone według wyboru Klienta:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej (płatność za pobraniem),

 • za pośrednictwem kuriera (płatność za pobraniem),

 1. Postanowienia ust. 13 nie dotyczą Zamówień, których przedmiotem są Produkty cyfrowe sprzedawane jako usługa świadczona drogą elektroniczną. Sposób dostawy tego rodzaju Produktów cyfrowych regulują właściwe im, odrębne regulaminy. Regulaminy określają warunki korzystania z poszczególnych Produktów cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną oraz sposób ich dostawy.

 2. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym realizowane są tylko w formie wysyłkowej (brak odbioru osobistego).

 3. Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe lub kurierskie) są wskazane na Stronie Internetowej Serwisu w zakładce Zasady sprzedaży – Koszty dostawy. Dostawa Produktów cyfrowych świadczonych w postaci usługi elektronicznej realizowana jest nieodpłatnie, zastrzeżeniem § 8 ust.4.

 4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji Zamówienia + czas dostawy.

 5. W ramach funkcjonowania Sklepu Internetowego możliwe są następujące sposoby płatności:

 • za pobraniem – przy odbiorze przesyłki z Towarem,

 • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU.pl,

 • zapłata na podstawie faktury z określonym w jej treści terminem zapłaty.

 1. Aktualne sposoby płatności za Towary zostały wskazane na Stronie Internetowej Serwisu, w zakładce: formy płatności.

 2. Klienci dokonujący zakupów w Sklepie internetowym wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu z ich strony. Standardowo wystawiana jest faktura, która jest dowodem zakupu. Faktury wystawiane w postaci elektronicznej wymagają odrębnej zgody Klienta, która jest wyrażana w momencie składania Zamówienia, a następnie niezwłocznie przesyłana na adres Klienta podany w Zamówieniu.

 3. Klienci będący Konsumentami mogą wstrzymać się z zapłatą do chwili otrzymania Towaru, z wyłączeniem nabywania Produktów cyfrowych.

 4. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Administratora jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski. Postanowienie zdania poprzedniego nie odnosi się do Towarów będących Produktami cyfrowymi dostarczanymi w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną.

 5. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Towaru, Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.


§ 7. Ebook – zasady udostępniania, wymagania techniczne i technologiczne


 1. Odczyt treści Ebooka jest możliwy na urządzeniach takich jak: komputer, czytniki książek elektronicznych, tablety, telefony. Wszystkie Ebooki dostępne w Sklepie Internetowym zabezpieczone są watermarkiem. Watermarkowanie to metoda znakowania plików w środku treści. Zabezpieczenie to jest realizowane dla danego Klienta, co pozwala szybko identyfikować Klienta. Metoda Watermarka nie wymaga od Klienta instalowania żadnych dodatkowych programów. Oznacza to, że Ebook taki można odczytywać na różnych nośnikach.

 2. Jeżeli chodzi o dane dotyczące nośników, Administrator poleca następujące systemy operacyjne:

 • Android,

 • iOS

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są Ebooki w formacie: PDF, EPUB, MOBI NA KINDLE.

 2. PDF to Ebooki zapisane w formacie PDF. Można je pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer osobisty) wyposażone w oprogramowanie pozwalające na czytanie plików PDF (np. Adobe Reader).

 3. EPUB to Ebooki zapisane w formacie EPUB, który stanowi otwarty standard, oparty na języku HTML, służący do publikowania ebooków. Można je odczytać na smartfonach i tabletach. Aby móc odczytywać pliki w formacie EPUB należy pobrać odpowiednie oprogramowanie, np. Adobe Digital Editions, Stanza, Aldiko na Androida, Blue Fire na iPad’a.

 4. MOBI NA KINDLE to Ebooki zapisane w formacie Mobipocket. Można je pobrać na e-czytnik Kindle i inne czytniki obsługujące ten format oraz komputer wyposażony w oprogramowanie pozwalające czytać pliki MOBI (np. Mobipocket Reader, Calibre). MOBI stanowi otwarty format oparty na języku XHTML, dzięki czemu jego odczytywanie jest bardzo wygodne na urządzeniach mobilnych, w tym na jednym z najpopularniejszych e-czytników – Kindle.

 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się postanowienia § 8.


§ 8. Produkty cyfrowe


 1. Produkty cyfrowe nabywane są po uprzednim założeniu Konta.

 2. Dla potrzeb nabycia Produktu cyfrowego Klient powinien dysponować urządzeniem posiadającym połączenie z siecią Internet.

 3. Warunki korzystania z poszczególnych Produktów cyfrowych, w tym warunki techniczne właściwe dla sprawnego korzystania z Produktów cyfrowych określają ich regulaminy, z którymi Klient powinien się zapoznać przed dokonaniem zakupu.

 4. Połączenie z siecią Internet Klient uzyskuje we własnym zakresie oraz ponosi jego koszty.

 5. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy urządzenia przeznaczone do korzystania z Produktu cyfrowego spełniają minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z tego produktu.

 6. Instalacja oprogramowania niezbędnego do korzystania z Produktów cyfrowych jest przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a dostawcą takiego oprogramowania.

 7. Produkt cyfrowy udostępniany jest w zależności od rodzaju tego produktu w ramach Konta lub przesyłany na adres e-mail podany przez Klienta.

 8. Dla niektórych Produktów cyfrowych o ile stanowi o tym regulamin lub dokumentacja tego produktu, dostęp do nich możliwy jest również przez pobraną aplikację pozyskaną z Google Play.

 9. Korzystanie z zakupionego Produktu cyfrowego jest możliwe wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na warunkach określonych odpowiednim regulaminem dla Produktu cyfrowego.

 10. Klient może odtwarzać́ pobrany Produkt cyfrowy w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać́ do pamięci komputera lub innych urządzeń́ w celu zapoznania się̨ z jego treścią̨ bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Produktu i dalszego udostępniania.

 11. Klient nie jest uprawniony do:

  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktu cyfrowego w całości lub we fragmentach,

  2. ingerowania w zawartość́ Produktu cyfrowego,

  3. publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Produktu cyfrowego,

  4. usuwania oznaczeń́ właściciela oraz technicznych zabezpieczeń́ z Produktu cyfrowego,

  5. oddawania w najem Produktu cyfrowego lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,

  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu elektronicznego.

 12. Produkty cyfrowe nabywane w Sklepie Internetowym podlegają̨ ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w Internecie ponad prawem przewidziane, bez wyraźnej zgody Administratora jest zabronione.

 13. Produkt cyfrowy jest dostępny dla Klienta:

  1. tuż po zapłacie dokonanej on-line

  2. po zapłacie za fakturę – w przypadku zapłaty przelewem.

 14. W przypadku wykorzystywania przez Klienta z Produktów cyfrowych niezgodnie z prawem Administrator może skierować wobec Klienta wszelkie przysługujące Administratorowi zgodnie z obowiązującym prawem roszczenia z tego tytułu.


§ 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta


 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klientom nabywającym Towary jako Konsumenci przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (zrezygnowania z Towaru) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego – w terminie 14 dni od daty: wydania Towaru objętego Zamówieniem (odebrania przesyłki), a w przypadku rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od daty objęcia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, zaś w przypadku gdy Umowa Sprzedaży dotyczy regularnego dostarczania Towaru przez czas oznaczony (np. w przypadku zamówienia prenumeraty czasopism) – od daty objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy w ramach dostarczania takiego Towaru.

 2. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie do Administratora na adres: Wydawnictwo Efir Sp. z o.o. – 1 Sierpnia 6D, 02-134 Warszawa w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1, stosownego oświadczenia wraz z Towarem, z którego Klient rezygnuje oraz otrzymanym paragonem/fakturą VAT. Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży dostępny jest na Stronie Internetowej Serwisu w zakładce Odstąpienie od umowy.

 3. Sklep niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy dokonywaniu zakupu Towaru.

 4. Zwracane Towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 5. Zwracany Towar należy odesłać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy na adres: Wydawnictwo Efir Sp. z o.o. – 1 Sierpnia 6D, 02-134 Warszawa. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 6. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym poniesionych przez niego kosztów dostarczenia mu Towaru. Administrator jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów dostarczenia mu Towaru tylko do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Administratora w ramach Sklepu Internetowego.

 7. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Towaru.

 8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży:

 • o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • o dostarczanie Produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w szczególności Ebooków, dostępu do portali, innych usług i treści cyfrowych – jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od tej umowy.

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


§ 10. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych


 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej RODO) w stosunku do danych osobowych Klientów, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług i składania Zamówienia, jest Wydawnictwo Efir Sp. z o.o. – 1 Sierpnia 6D, 02-134 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail [email protected] Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych i realizacji praw osób których dane dotyczą istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i na podstawie:

  1. realizacji Usług oraz Umowy Sprzedaży. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania i zawarcia umowy, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  2. rozliczenia należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży towarów lub usług. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

  3. związanych z działaniami analitycznymi dotyczącymi funkcjonowania lub optymalizacji Usług lub Serwisu oraz pozostałych dostępnych usług, w tym ich optymalnego doboru, a także w celach budowania wiedzy o potrzebach Klienta, badania ich satysfakcji w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową,

  4. podejmowanych działań marketingowych, w szczególności w zakresie promocji towarów i usług własnych lub podmiotów współpracujących, w tym przesyłania informacji handlowych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową i wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych,

  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prawem każdej osoby do dochodzenia swoich praw,

  6. udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym z Administratorem, w celach marketingowych – podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

  7. oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb Klienta, czyli profilowania. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

  8. archiwalnych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się przechowywaniem dowodu na wypadek podnoszenia ewentualnych roszczeń przez Klienta,

  9. realizacji praw z tytułu reklamacji. Podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązków administratora wynikających z praw przysługujących konsumentom, a w pozostałej kategorii Klientów w prawnie uzasadnionym interesie administratora jakim jest prawo do ustalenia , dochodzenia i obrony roszczeń. W tym celu przetwarzanie odbywa się odpowiednio w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. c) lub f) RODO,

  10. realizacji praw konsumenta. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 3. Administrator informuje, że dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców;

  1. Firmy kurierskie, Poczta Polska.

  2. System płatności elektronicznej PayU.

  3. w pozostałym zakresie dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, a także organom administracji publicznej w związku z czynnościami kontrolnymi lub dokonaniem rozliczeń należności publicznoprawnych.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przez okres 5 lat od końca roku w którym dokonano sprzedaży Towaru. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą Umową Sprzedaży – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody przez osobę której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach reklamacji – do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu.

 5. Klientom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 8. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb rozliczeń należności publiczno-prawnych w związku z zawartą transakcją dane przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i ich podanie jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów podatkowych.

 9. Informujemy, że dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 10. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody Klienci mogą wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Klienta.

 12. Zamówienia nie mogą być składane anonimowo, Klient może anonimowo przeglądać niektóre strony w ramach Serwisu.

 13. Administrator w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Klientów. Administrator zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Klientów w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług. Szczegółowe zasady określa dokument Polityki prywatności dostępny na stronie Internetowych Serwisu.

 14. W Formularzu Rejestracyjnym lub w Formularzu Zamówienia należy podać zgodne ze stanem rzeczywistym dane Klienta określone w ww. Formularzach jako niezbędne dla dokonania Rejestracji lub złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Administrator umożliwia zmianę adresu e-mail, hasła, danych teleadresowych, danych korespondencyjnych w każdym momencie. Dokonywana przez Klienta Rejestracja oraz złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym przebiega z uwzględnieniem wymogów przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności wynikających z ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.


§ 11. Pliki cookies


 1. Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów. Administrator stosuje mechanizm plików „cookies” w celach:

 • zapamiętania informacji o Kliencie,

 • umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i dostosowywania Usług i treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów,

 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Serwisu;

 1. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu.

 2. Administrator zbiera dane dotyczące korzystania z Serwisu i Usług, w tym w trakcie trwania połączeń internetowych zbiera i wykorzystuje informacje dotyczące adresów IP Klientów. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych związanych administrowaniem serwerów Serwisu, a także w celach statystycznych. Administrator informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną ww. dane mogą być udostępnione organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Szczegółowe informacje określa Polityka prywatności dostępna na Stronie Internetowej Serwisu.

 3. Administrator umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Klientom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Regulamin oraz Polityka prywatności nie obejmują stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.

 4. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Klienta, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.§ 11. Reklamacje


 1. W przypadku sprzedaży Towarów Administrator odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

 2. Administrator nie udziela gwarancji na Towar.

 3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

 4. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 5. Administrator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

 7. Administrator jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprawdzenie stanu przesyłki z Towarem i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Administratorowi rozpatrzenie reklamacji.

 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Administrator niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Administratora albo Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Administratora usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora.

 11. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

 12. Reklamacja dotycząca Towaru powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres Wydawnictwo Efir Sp. z o.o. – 1 Sierpnia 6D, 02-134 Warszawa, wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem jego zakupu w Sklepie Internetowym. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Administrator zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Administrator zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Administratora dostarczy mu wadliwy Towar na adres wskazany w ust. 12.

 17. W przypadku realizacji Usług niezgodnie z Regulaminem Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.

 18. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.

 19. Reklamacja o której mowa w ust. 17, złożona przez Klienta powinna zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko Klienta, firma (nazwa) Klienta,

 • adres do korespondencji,

 • adres e-mail,

 • wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja,

 • wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację,

 • określenie zakresu żądania przez Klienta składającego reklamację.

 1. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 2. Administrator rozpatruje reklamację, o której mowa w ust. 17 w terminie 14 Dni Roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

 3. Jeżeli Konsument składa reklamację z tytułu rękojmi, w której żąda: naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, wolny od wad, obniżenia Ceny – rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie Konsumenta o jej przyjęciu, bądź odrzuceniu następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji. Niewywiązanie się przez Administratora z powyższego obowiązku oznacza, że uznał on takie żądanie za uzasadnione.

 4. Odpowiedź na reklamację zawierającą sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Klienta, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Klientowi drogą telefoniczną.

 5. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Klienta uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.

 6. W przypadku braku akceptacji Klienta odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 22, i podania przez Klienta przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.

 7. W przypadku ostatecznego uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Administrator przekaże Klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeśle na nasz koszt Administratora reklamowany Towar.

 8. Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru dostępnego w Serwisie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.


§ 12. Zablokowanie dostępu do Usług


Administrator jest uprawniony do Zablokowania dostępu do Serwisu w przypadku działań na szkodę Administratora uzasadnionych względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem zabezpieczeń Zawartości lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej do tego podstawę. Administrator może zawiadomić Klientów o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta.


§ 13. Odpowiedzialność

 1. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług lub Serwisu, jeśli ich powodem jest:

  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora,

  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora).

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności zarobkowej,

  2. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub działania Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,

  3. całkowitego usunięcia świadczenia części Usług z przyczyn technologicznych, prawnych lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności zarobkowej,

  4. ograniczenia Klientom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie Zawartości w przypadku, gdy ograniczenie wynika z aktualnych potrzeb prowadzonej działalności, rozwoju lub zmiany oferowanych produktów lub usług.

 3. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Usług lub Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku podania przez Klienta błędnych danych, czy za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania hasła przez Klienta.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu lub Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta z wykorzystaniem Formularzy.

 7. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Klienta.

 8. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy lub Umowy Sprzedaży stanowi zarazem czyn niedozwolony, odpowiedzialność Administratora wobec Klienta niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.

 9. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


§ 14. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu


 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10 lipca 2023 r.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

 3. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.

 4. Promocje dot. nabywania Towarów odbywają się na zasadach określanych w odrębnych regulaminach poszczególnych akcji promocyjnych publikowanych w ramach Serwisu.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 8.

 6. O zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez Administratora, poprzez umieszczenie na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu oraz przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mailowy Użytkownika podany w Koncie.

 7. Nowa wersja Regulaminu wiąże Zarejestrowanego użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

 8. Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego zamówienia.

 9. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.

 10. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach konsumenta.

 11. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 12. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Klienta.

 13. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu, Umowy lub Umowy Sprzedaży, jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, Umowy lub Umowy Sprzedaży, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów przez sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 14. Zamówienia złożone skutecznie przed datą wejścia w życie aktualnej wersji Regulaminu realizowane będą na podstawie dotychczasowego regulaminu.